AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kế hoạch Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 xã Thăng Long
27/10/2022 09:41:20

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG LONG

Số: 43 /KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thăng Long, ngày 17 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023


Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 27/9/2022; Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 27/9/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023;

Thực hiện Hướng dẫn số 596/HD - BCH ngày 30/9/2022 của Ban CHQS thị xã Kinh Môn.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Thăng Longvề công tác QP- QSĐPnăm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

UBND xã Thăng Long xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhm nâng cao vai trò, trách nhim trong lãnh đạo, chỉđạo ca Đảng y, UBND xã, Hi đồng NVQS xã, các ban ngành, đoàn th, các cơ sở thôn trong công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

2. Yêu cầu:

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân từ khâu nắm nguồn đến việc sơ tuyển, khám tuyển và tổ chức hiệp đồng, thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ cũng như tổ chức gặp mặt, động viên và giao quân. Trong tuyển quân đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể,và hệ thống chính trị xã hội tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn và cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

II . NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TUYỂN CHỌN (3 giai đoạn)

Phát huy tt kết quảđãđạt được trong năm 2022, vi truyn thng ca địa phương và kh năng hin có, khc phc mi khó khăn; ch trương ca xã là quyết tâm hoàn thành tt ch tiêu trên giao, áp dng mi bin pháp ngay từđầu bo đảm cho sơ tuyn, khám tuyn đạt kết qu cao; lp h sơ, thâm nhp và giao quân đủ, đạt 100% ch tiêu trên giao.

1. Ch tiêu: Năm 2023 xã Thăng Long được giao khám chính thc ti th xã40 nam thanh niên, ch tiêu xét nghim 20 thanh niên, ch tiêu làm h sơ 20 nam thanh niên, ch tiêu nhp ngũ 17 nam thanh niên.

2. Tiêu chun: Văn hoá t lp 8 tr lên.

+ Tui đời: Tđủ 18 tui đến hết 25 tui (công dân sinh từ tháng 03/1998đến hết tháng 01 năm 2005), công dân được đào to trình độĐại hc, Cao đẳng đãđược tm hoãn gi nhp ngũ thì gi nhp ngũđến hết 27 tui (công dân sinh sau tháng 02 năm 1996).

+ Thi gian phc v ti ngũ là 24 tháng.

+ Văn hoá: Ly t cao xung thp, tui đời t thp lên cao.

+ Sc kho: Tuyn nhng người cóđủ sc kho loi 1, loi 2 và loi 3 v th lc.

+ V chính tr: Không tuyn nhng đối tượng cóán b giam gi, nhng người có hành vi côn đồ, la đảo, trm cp, cướp git, nghin ma tuý, nhim HIV/AIDS...

+ Phm vi tuyn chn: Nam công dân trong toàn xãởđộ tui NVQS có h khu thuc xã Thăng Long hin đang qun lý.

1. Giai đoạn 1: Sơ tuyển ở xã (3 bước)

+ Bước 1: Họp Hội đồng NVQS xã, lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các trưởngthôn. Triển khai nhiệm vụ tuyển quân xét duyệt danh sách vào ngày 21/10/2022. Sau xét duyệt Ban CHQS xã lập danh sách các nam công dân đủ điều kiện gửi Ban CHQS thị xã, Ban CHQS thị xã báo cáo Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định công nhận. Ban CHQS xã hoàn thiện toàn bộ lệnh gọi thông báo trên hệ thống truyền thanh và giao trực tiếp cho các đồng chí phó thôn, thônđội trưởng trực tiếp giao lệnh đến từng công dân được gọi khám và thường xuyên phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chi ủy các Chi bộ nắm bắt tình hình phản ánh về Thường trực Hội đồng NVQS xã và UBND xã để kịp thời giải quyết.

+ Bước 2: Khám sơ tuyến sức khoẻ tại Trạm Y tế xã vào ngày 10/11/2022, khám vét vào ngày 12/11/2022; chụp mỗi thanh niên 04 ảnh để dán hồ sơ. Trạm Y tế xã phối hợp với Ban CHQS, Công an xã chuẩn bị địa điểm, nội dung, cơ sở vật chất để thực hiện khám sơ tuyển, khám đúng nội dung, chặt chẽ, chất lượng, không để sai sót xảy ra.

Các đồng chí cán bộ thôn phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chíthành viên Hội đồng NVQS xã ở thôn mình, cùng các đồng chí Đảng uỷ phụ trách và các đồng chí cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, thôn đội trưởng có biện pháp động viên, đôn đốc nam công dân ở thôn mình lên Trạm y tế khám sức khoẻ NVQS đầy đủ.

+ Bước 3: Sau khi có kết quả sơ tuyển, Thường trực Hội đồng NVQS xã lập danh sách kết quả sơ tuyển, thứ tự ưu tiên những người có khả năng nhập ngũ cao hơn xếp trước gửi về Hội đồng NVQS thị xã để viết lệnh điều khám chính thức tại thị xã.

2. Giai đoạn 2:Khám tuyển chính thức tại thị xã.

- Thời gian: 1/2 ngày, vào sáng ngày 03/12/2022

- Địa điểm: Tại Ban CHQS thị xã Kinh Môn.

*Biện pháp: Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng uỷ, sự chỉ đạo của UBND xã, Hội đồng NVQS xã. Các ban ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, Phó thôn động viên, đôn đốc nam công dân có lệnh điều động đi khám sức khỏe NVQS, tập trung sớm về UBND xã để Hội đồng NVQS, Ban CHQS xã đưa thanh niên lên điểm khám sức khỏe NVQS tại thị xã.

3. Giai đoạn 3: Làm hồ sơ với những thanh niên trúng tuyển

- Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sựtừ ngày 11/12/2022 đến ngày 20/12/2022

- Tổ chức thâm nhập, chốt quân số: từ ngày 21/12/2022 đến ngày 12/01/2023.

- Phát lệnh gọi nhập ngũ: Xong trước ngày 20/01/2023.

- Cấp phát quân trang và tổ chức giao lưu, gặp mặt động viên: Từ ngày 28/01/2023 đến ngày 04/02/2023.

- Thời gian giao, nhận quân theo dự kiến của thị xã từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023(Âm lịch từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão).

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Ban Chỉ huy quân sự xã (Cơ quan thường trực HĐNVQS xã) làm trung tâm phối hợp, hiệp đồng với Công an xã và các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn chuẩn bị đầy đủ tài liệu triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CHQS xã tham mưu kịp thời xây dựng kế hoạch bổ sung giúp UBND xã, Hội đồng NVQS xã chuẩn bị danh sách duyệt sơ, khám tuyển để duyệt tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân và thực hiện tốt các nội dung chuyên môn tuyển quân qua các giai đoạn.

2. Công an xã phối kết hợp chặt chẽ với Ban CHQS xã nắm chắc quân số để duyệt hội nghị, làm hồ sơ, lý lịch NVQS cùng Ban CHQS và Thường trực Hội đồng NVQS duyệt hồ sơ với thị xã kết hợp với lực lượng quân sự giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trong quá trình tuyển quân, trọng tâm tại điểm khám, ngày khám, ngày giao quân; Xử lý kịp thời các đối tượng chống chốn khámsơ tuyển, khám tuyển theo luậtNVQS.

3. Trạm Y tế chỉ đạo khámsơ tuyển, chuẩn bị tốt điểm khám, phòng khám, phương tiện vật tư, phương tiện kỹ thuật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kết hợp chặt chẽ với Ban CHQS xã khám sơ tuyển đạt kết quả cao.

4. Trường THCS có tránh nhiệm xác nhận và cung cấp chính xác trình độ văn hóa của các nam công dân khám sơ tuyển NVQS năm 2023;

5. Cán bộ Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, đài phát thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; thiết lập hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về NVQS.

6. Công chức Tài chính - Kế toánxã có kế hoạch dự trù kinh phí cho nhiệm vụ tuyển quân trong các giai đoạn.

7. Công chức Văn hoáxã hội phâncông nhân viên đài chủ động tuyên truyền tốt cácnội dung cho nhiệm vụ tuyển quân; trước mắt, tuyên truyền Luật NVQS rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người biết và thực hiện, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm khám sơ tuyển NVQS tại trạm y tế xã.

8. Các ông (bà) thành viên Hội đồng NVQS xã thuộc các thôn ngoài chức năng riêng còn có nhiệm vụ phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí cấp ủy cơ sở thôn, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và đồng chí Đảng uỷ phụ trách, động viên, đôn đốc các nam công dân thực hiện khám sơ tuyển NVQS tại Trạm y tế xã, khám chính thức tại Hội đồng NVQS thị xã, thực hiện giao quân,lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện có những nội dung mới, những vấn đề phát sinh, UBND xã sẽ thông báo điều chỉnh kịp thời.

Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn và hệ thống chính trị xã hội toàn xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS thị xã; Báo

- Thường trực ĐU; cáo

- Thành viên HĐNVQS xã;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Đông

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 10
Trước & đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/01/2023 22:26:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THĂNG LONG  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Khải - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ubndxathanglong34@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0